• Thiều Văn Tập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
 • Bùi Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Toán - Lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
 • Hoàng Thị Thoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
 • Lừ Văn Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
 • Đoàn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học