Quảng cáo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Nguyễn Thị Ngọc Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó; GV Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987261923
 • Lê Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn; GV Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985527308
 • Lò Văn Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0367768330
 • Đặng Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975089628
 • Nguyễn Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0337959895
Thông báo
Liên kết Website